Stichting Diaconaal Missionaire Stuurgroep

Inleiding

De Diaconaal Missionaire Stuurgroep is een samenwerkingsverband van lokale Rotterdamse diaconieën met als doel om de aanwezigheid in de stad op diaconaal / missionair gebied te bevorderen.  De DMS bestaat sinds 2014 uit de grootste, PKN, diaconieën van Rotterdam. Deze stuurgroep is o.a. het loket van de diaconieën in Rotterdam voor Kerk-in-Actie. Sinds 2018 heeft DMS ook voor de stichting Rotterdam deze loketfunctie. Het is de bedoeling dat dit voor meer subsidiegevers / fondsen gaat gelden.

Deze fondsen doen bij voorkeur zaken met een rechtspersoon; reden waarom DMS per 16 mei 2019 is omgezet naar een stichting StichtingsAkte van St. DMS 16 mei 2019

Fiscaal nummer: 860049814

 

Contact

De contactgegevens van de stichting DMS zijn:

bezoekadres : Hang 7 3011 GG Rotterdam

website:          www.pkn010.nl

De gegevens van de contactpersoon zijn:

telefoonnr.      010 – 4650764

emailadres:     mhove@freeler.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een vertegenwoordiger van respectievelijk de diaconie van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, de diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven, de diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, de diaconie van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand en de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen / Hervormde Gemeente Rotterdam-Kralingen.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting DMS. Bij de oprichting van de stichting zijn deze functies per persoon benoemd.

 

Doelstelling en missie

Visie.

Rotterdam is een bruisende, veelkleurige, interculturele stad. Maar ook (van oudsher) een werkstad met veel lage lonen en sociale problematiek.Een stad waarin veel kwetsbare groepen leven die dreigen klem te raken als niemand naar hen omkijkt. Rotterdam is een afspiegeling van veel ellende en nood uit heel de wereld. PKN Rotterdam heeft een visie voor de stad; voor een open “stad van God”, open naar de samenleving en de noden van de mensen. Zonder Diaconie géén Kerk.

Een stad waar het Woord de mensen inspireert en stimuleert tot daden; tot omkijken en zorgen voor de kwetsbaren. Een stad waar de zwaksten weer hoop en eigenwaarde krijgen. Een stad waar de geholpende zelf op zijn/haar beurt weer hulp gaat bieden.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van projecten op diaconaal, missionair gebied van lokale PKN diaconieën in Rotterdam. Het leidend principe van deze diaconieën is hulp te verlenen aan de meest kwetsbaren in de samenleving (de Doelgroepen).

DMS stelt zich mede ten doel om de fondswerving voor deze projecten bij de zogenaamde “DMS-fondsen” te coördineren en te faciliteren. “DMS-fondsen” zijn de fondsen waarvoor DMS de lokale subsidie-aanvragen beoordeelt, vaststelt en gebundeld voorlegt aan de onderscheiden fondsen.

 

Beleidsplan

Bijgevoegd is het Beleidsplan 2019 – 2023 Beleidsplan DMS 2019 – 2023 def.20mrt19

 

Activiteiten

De stichting heeft géén eigen projecten; de stichting richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de lokale diaconale projecten van de aangesloten PKN-diaconieën. Voor deze projecten wordt verwezen naar hun onderscheiden websites.

 

Financiën

De stichting heeft géén winstoogmerk. Gelden die worden ontvangen zijn direct bedoeld voor de onderscheiden projecten en worden naar hen doorgeboekt. Overige beheerde gelden betreffen bestemmingsreserves die t.z.t. ,aan projecten zullen worden uitgekeerd.

Onkosten voor het voeren van de stichting (als vergaderkosten, bankkosten, notariële akten etc.) zullen worden doorbelast aan de deelnemende PKN-diaconieën.

Het boekjaar loopt synchroon met het kalenderjaar. Jaarlijks zal een financiële verantwoording worden afgelegd met bijbehorende jaarrekening over de ingaande en uitgaande geldstromen en over de beheerde (bestemmings)reserves. Jaarrekening DMS 2020 def. 15mrt21

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting bestaan uit vrijwilligers en ontvangen géén beloning. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten voor het werk van de stichting kunnen worden gedeclareerd onder overlegging van bewijsstukken.