Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum

De Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum bestaat uit vijf wijkgemeenten

  1. De Prinsekerk
  2. Maaskant Open Grenzen
  3. Laurenspastoraat
  4. De Samaritaan
  5. Noorderlicht

Daarnaast bestaan er vijf bijzondere vormen van kerkenwerk, te weten de Pauluskerk, de Stichting Talent Present, wijkhuis de Bron, ICF Rotterdam-Noord en Rotterdam Dorst.

De hervormde gemeente zet zich op verschillende manieren actief in voor de oecumene, zoals binnen het Oecumenisch Laurensberaad, het Convent van Kerken en in het Platform Levensbeschouwing en Religie. Daarnaast neemt men vanuit de wijkgemeenten deel aan plaatselijk religieus overleg.

De gemeente is een Hervormde geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de kerkorde van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters tezamen.

De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Diakenen tezamen.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, gemeenten en andere onderdelen van onze kerk.

Contact

De Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum is als volgt te bereiken.

Postadres: Postbus 8177, 3009AD Rotterdam

Telefoon: 06 1105 7359 (dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur)

Mail: kerkelijkbureaurdamc@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum ligt bij de Algemene kerkenraad (AK) en wordt gevormd door afgevaardigden van de vier wijkgemeenten. Volgens onze plaatselijke regeling telt de algemene kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de wijkgemeenten. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het College van kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit 5 leden, één uit elke wijkgemeente en een voorzitter. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Hiervoor bestaat een College van diakenen.

Zowel de AK als het CvK staan m.b.t. de vermogensrechtelijke aangelegenheden onder toezicht van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB).

Doelstelling en missie

Voor God, voor elkaar, voor de stad.

God met mensen … dat verhaal gaat al duizenden jaren. Door Jezus is de wereldwijde kerk die Hem als Christus belijdt, daarop betrokken. In het spoor van Jezus Christus willen we hart voor de stad hebben en een plek bieden voor iedereen.

Wij willen dit verhaal voortdurend (op)nieuw beleven ter voeding van het geloof, zowel persoonlijk als in de gemeenschappen. De hervormde gemeente Rotterdam-Centrum komt van daaruit tot aandacht en zorg aan mensen, tot bezinning in ontmoeting met anderen en tot kritische dienstbaarheid aan de stadssamenleving.

Een voortdurende (her)bezinning op de missie is van essentiële betekenis voor de gemeenteontwikkeling en haar positie in de stad. In de christelijke gemeenschap gaat het om de openheid en de uitwisseling van hetgeen wij vinden dat van Godswege ons te verstaan wordt gegeven met de neven-schikkende kernvraag of en hoe wij openstaan voor de ontwikkelingen in de (stads)samenleving.

Beleidsplan

Het Beleidsplan (2018 – 2023) is beschikbaar als pdf-bestand.

Activiteiten

Voor de verschillende activiteiten van onze gemeente verwijzen wij u naar de websites van onze wijkgemeenten en projecten

Financiën

Voor de financiering van activiteiten zijn wij afhankelijk van giften van onze leden en vrienden. Jaarlijks vragen wij middels de actie Kerkbalans om een bijdrage voor het werk in en vanuit onze gemeente.

Omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn, kunnen giften aan onze gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. KvK-nummer 76440710. RSIN-nummer 002536778

Door middel van een staat van baten en lasten geven wij inzicht in de begroting van het lopende jaar en de rekeningen van de twee voorgaande jaren.

De voorgenomen bestedingen zijn inhoudelijk beschreven in ons Beleidsplan en financieel opgenomen in de Begroting . De verwachte bestedingen (de begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van onze gemeente vertoont een grote mate van continuïteit; de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het feit dat we een positief operationeel resultaat hebben is slechts te danken aan het feit dat de beurskoersen het afgelopen jaar gunstig waren.

Beloningsbeleid

De beloning van onze predikanten is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, is geregeld in de “Arbeids-voorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. Nadere informatie over de beloningen zijn te vinden in de Regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.