Diakonie Rotterdam Centrum

De Diaconie is onderdeel van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum (bestaande uit de 5 wijkgemeenten; Laurenspastoraat , Maaskant / Open Grenzen, het Noorderlicht, de Prinsekerk en de Samaritaan). Om onderscheid te maken met de wijkdiaconie van deze wijkgemeenten spreken we over de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum (verder kortheidshalve “de Diaconie”).

De Diaconie voert haar bestuurlijke en operationele werkzaamheden uit conform het gestelde in de Kerkorde en de Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Diaconie (i.c. het College van Diakenen) bezit rechtspersoonlijkheid en wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris.

KvK nummer:  7644 0745

Fiscaal nummer:   002 535 117

Contact

De contactgegevens van de Centrale Diaconie Rotterdam-Centrum zijn:

Adres:       Hang 7, 3011GG Rotterdam

Telefoon: +31 (0)10 466 67 22

Email:       diaconierotterdam@samen010.nl

Website:   pkn010.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. De afzonderlijke 5 wijkgemeenten en de Commissie  van Bijstand Pauluskerk benoemen elk minimaal één vertegenwoordiger in het College. Dit kunnen zowel wijkdiakenen zijn als zogenaamde, administratief diakenen.

Uit het midden van het College worden een voorzitter, secretaris en penningmeester voorgedragen aan en benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Herv.Gem. Rotterdam-C.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van het College van Diakenen.

Doelstelling en missie

Visie

Rotterdam is een bruisende, veelkleurige en interculturele stad. Maar ook (van oudsher) een werkstad met veel lage lonen en sociale problematiek. Een stad waar veel kwetsbare groepen leven die dreigen volledig klem te raken als niemand naar hen omkijkt. Een plek die een afspiegeling is van veel ellende en nood uit heel de wereld.

De DIaconie heeft een visie voor Rotterdam; voor een open “stad van God”, open naar de samenleving en de noden van de mensen. Zonder Diaconie géén kerk. Een stad waar het Woord de mensen inspireert en stimuleert tot daden; tot omkijken en zorgen voor de kwets­baren. Een stad waar de zwaksten weer hoop en eigen waarde krijgen. Een stad waar de geholpene zelf op zijn/haar beurt weer hulp gaat bieden. Een stad waar de kerk gekend wordt door haar daden. Geïnspireerd door de woorden in Mattheus 25: want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Structuur Diaconaal werk 

Het College van Diakenen, en daarmee van het Moderamen van de Diaconie, staat voor de beleidsvaststelling, het toezien op de naleving hiervan en het vermogens- en financieel beheer. De operationele diaconale werkzaamheden vinden plaats op lokaal, wijkniveau. De aard van het werk wordt primair (voor)gedragen door het wijkdiaconaat. De stichtingen die de uitvoeringsorganisaties vormen zijn hulpmiddel; instrument om doelen te bereiken en op de juiste plaats en tijd de koppeling op basis van de gedefinieerde randvoorwaarden met de maatschappij te vervullen.

Beleidsplan

bijgevoegd is het beleidsplan 2021 – 2024 Beleidsplan-Beleidsplan CvD Def. v.25feb21

Activiteiten

Voor de verschillende activiteiten van onze gemeente verwijzen wij u naar de websites van onze wijkgemeenten en projecten

Financiën

Voor de financiering van haar diaconale werkzaamheden is de Diaconie voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten van haar vermogen. In het Beleggingsstatuut van de Diaconie, actuele versie 28 maart 2019, is vastgelegd welke (beleids)uitgangspunten gelden voor het te voeren beleggingsbeleid. De Diaconie is hiertoe een relatie aangegaan met 2 professionele vermogensadviseurs/ beheerders.

Daarnaast krijgt de Diaconie elk jaar een uitkering uit een oud Rotterdams fonds. De opbrengsten van dit fonds moeten, statutair bepaald, worden besteed aan diaconaal werk van de Hervormde Gemeente in de stad Rotterdam.

De lasten van de Diaconie liggen voor de langere termijn vast. Enerzijds door arbeidscontracten voor onbepaalde tijd met diaconale predikanten en (mede)werkers. Anderzijds door aangegane, meerjarige, verplichtingen om diaconale projecten met een (financiële) bijdrage te ondersteunen.

De Diaconie stelt jaarlijks een jaarrekening op die door een onafhankelijke accountant wordt beoordeeld en van een beoordelingsverklaring wordt voorzien. De jaarrekening wordt na ondertekening door de voorzitter en secretaris van het College van Diakenen voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad ter instemming en ondertekening.  In de Diaconie H.G. Rdam-C Jaarcijfers 2022 Diaconie Jaarrek.2023 ANBI  geeft de Diaconie inzicht in de exploitatierekening 2023, de begroting 2024 en de cijfers van het voorafgaande jaar 2022.

De voorgenomen ( financiële) bestedingen voor diaconaal werk worden elk jaar vastgelegd in een Begroting. Deze begroting wordt na vaststelling in het College van Diakenen voorgelegd ter instemming aan de Algemene Kerkenraad. In het document Begroting Diaconie 2024 Diaconie Begroting 2024 ANBI wordt inzicht gegeven in verwachte inkomsten en uitgaven voor 2024.

Beloningsbeleid

De beloning voor de (diaconaal) predikanten in dienst van de Diaconie is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige (diaconaal) medewerkers in loondienst is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk Nederland”. Nadere informatie over de beloningen zijn te vinden in de Regeling PKN.

Leden van het College van Diakenen en haar commissies ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte (reis)kosten komen in aanmerking voor vergoeding op basis van een declaratie met bewijsstukken.